វីដេអូៈ យើងនឹងបោះឆ្នោត​ជូនគណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨


វីដេអូៈ យើងនឹងបោះឆ្នោត​ជូនគណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

យើងបន្តបោះឆ្នោតជូនគណបក្ស​ប្រជា​ជនកម្ពុជា ដែល​មាន​រូប​សញ្ញា​ទេវតា​បាចផ្កា និងស្ថិតនៅលើលេខរៀងទី២០ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត នៅ ថ្ងៃអាទិត្យ 22 កក្កដា 2018