សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន របស់​គណបក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា ចំពោះ​ករណី​បាតុកម្ម​ដែល​រៀប​ចំនៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ែល​ប៊ន ប្រ​ទេស​អូស្ត្រាលី


សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន របស់​គណបក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា ចំពោះ​ករណី​បាតុកម្ម​ដែល​រៀប​ចំនៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ែល​ប៊ន ប្រ​ទេស​អូស្ត្រាលី ប្រ​ឆាំង​ទស្ស​នៈកិច្ច​របស់​គណ​ប្រតិ​ភូយុវជន​ខ្មែរ​​ដឹកនាំដោយ​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ ហ៊ុន ម៉ាណែត

photo_2016-10-08_16-56-20