ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន ខេត្តកំពត ចំនួន ១៨២ នាក់ បានចូលរួមក្នុងសាវនាកា សាលាក្តីខ្មែរក្រហម និងទស្សនៈកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក


ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន ខេត្តកំពត ចំនួន ១៨២ នាក់ បានចូលរួមក្នុងសាវនាកា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហម និងទស្សនៈកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត ក្រោយពីបាន
ទទួលការអនុញ្ញាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត
តាមសំណើរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត លោក សាន់ សូឡៃម៉ាន អនុប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមយុវជនគណបក្សខេត្ត ចំនួន ១៨២ នាក់ទៅចូលរួម ស្តាប់ និង ស្វែងយល់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម និងទស្សនៈកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក  ។
ក្រោយពីការចូលរួមស្តាប់ការកាត់ក្តី និងការពន្យល់របស់តំណាងសាលាក្តី ជាមួយទស្សនៈកិច្ចនៅ
មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកធ្វើឲ្យក្រុមយុវជនយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ពីរបប ៣ ឆ្នាំ
៨ខែ ២០ថ្ងៃ របស់បនប្រល័យ ប៉ុល ពត ។
1419955_947668248647727_997797712_n12387780_947668218647730_1679948198_n 10582744_947668255314393_1149053506_n 10385047_947664365314782_336179468_n 12386531_947664371981448_1517921145_n 12395464_947664411981444_802077989_n12380575_947664355314783_251235104_n12387990_947664345314784_2108544796_n